โปสเตอร์แสดงผลงาน quality improvement program 15 โรงพยาบาล

P001

การพัฒนาการทำให้ปราศจากเชื้อ Laryngoscope Blade ตามมาตรฐานสากล
Author: นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์
Country: Thailand
Email: supath-1963@hotmail.com

P002

การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์การแพทย์มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยกระบวนการปราศจากเชื้อระหว่างหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง (CSSD)
Author: นางสาวกนกพร วิลาชัย
Country: Thailand
Email: kanokpornw@nu.ac.th

P003

High Risk High Alert Instrument ManagementSterile Processing Phyathai2 Hospital
Author: คุณจันทร์จรัส เขมภรัตน์
Country: Thailand
Email: -

P004

ผู้ป่วยปลอดภัยเมื่อใช้ Ambu bag set
Author: นางสาวโสภาสิณี จิตรจุลรัตนมณี
Country: Thailand
Email: cssd.cnmi@gmail.com

P005

การพัฒนา การจัดการ การเก็บรวบรวม และการขนส่งเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีการปนเปื้อน ก่อนส่งหน่วยจ่ายกลาง
Author: พว.สุวิมล อาวะโต
Country: Thailand
Email: -

P006

Zero Stock
Author: พว.ทัศนีย์ นิมนภาโรจน์
Country: Thailand
Email: -

P007

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดชุดเครื่องมือผ่าตัด
Author: คุณพเยาว์ ฉัตราภรณ์พงศ์
Country: Thailand
Email: -